Aanvraagprocedure

Het aanvragen van een bijdrage start met het invullen en verzenden van het aanvraagformulier. Houdt u er rekening mee dat informatie die via het aanvraagformulier wordt verstrekt, gearchiveerd kan worden voor administratieve doeleinden. Binnen 2 weken verneemt u of de door u aangeleverde gegevens aanleiding geven u uit te nodig en om meer informatie toe te sturen, dit dient digitaal te gebeuren. Als u geen uitnodiging ontvangt betekent dit dat uw aanvraag niet verder in behandeling wordt genomen. Alleen volledige aanvragen die op tijn binnen zijn worden op de eerstvolgende vergadering behandeld. 

Het bestuur beslist op variabele data in mei en in november of de aanvraag binnen de doelstelling van de stichting valt en welk bedrag wordt toegekend. Het bestuur zal alleen bedragen toekennen aan activiteiten die op moment van vergaderen nog niet hebben plaatsgevonden. Voor de mei-vergadering dienen derhalve uiterlijk 1 mei aanvragen ingediend te worden voor activiteiten die niet eerder starten dan 1 juni. Voor de november-vergadering dienen uiterlijk 1 november aanvragen ingediend te worden voor activiteiten die niet eerder starten dan 1 december.

Binnen 14 dagen na de bestuursvergadering krijgt de aanvrager bericht of het verzoek is gehonoreerd, welk bedrag is toegekend en hoe het bedrag is geoormerkt. Over niet-gehonoreerde aanvragen is geen correspondentie mogelijk.

Een toezegging blijft 12 maanden geldig en komt daarna te vervallen. Het toegezegde bedrag wordt pas uitgekeerd nadat het bestuur een correcte inhoudelijke en financiële verantwoording heeft ontvangen (zie ‘Verantwoording en Verslaglegging’). Als de uitgaven niet volgens de aanvraag en/of toezegging zijn gedaan, kan het bestuur het toegekende bedrag eenzijdig verlagen of intrekken.

Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
Ok