Beleidsplan Suzanne Hovinga Stichting (SHS)

Algemeen

Suzanne Hovinga is op 30 januari 1991 overleden, ze was toen 24 jaar. De Suzanne Hovinga Stichting is opgericht door haar ouders, met als achterliggende gedachte om activiteiten te ondersteunen op die gebieden, waar Suzanne tijdens haar leven actief was.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

  • De bevordering van de studie Biofarmaceutische Wetenschappen (Universiteit Leiden) en Medische Biologie/Biomedische Wetenschappen (Universiteit Utrecht);
  • De bevordering van activiteiten op het gebied van literatuur, klassieke muziek en beeldende kunst, in het bijzonder voor jongeren;
  • De bevordering van activiteiten op het gebied van de milieubescherming en de natuurbescherming.

Algemeen beleid

De stichting beoogt haar doelstellingen te bereiken door het aan de stichting toevertrouwde vermogen in te zetten op de drie aandachtsgebieden, zoals genoemd in Artikel 2 van de statuten:

  • Het toekennen van prijzen aan belangwekkende scripties, proefschriften of andere wetenschappelijke activiteiten op het gebied van de Biofarmaceutische Wetenschappen (Universiteit Leiden) en de Medische Biologie/Biomedische Wetenschappen (Universiteit Utrecht), met uitzondering van reis- en studiebeurzen;
  • Het mede-financieren van activiteiten, welke de deelname van in het bijzonder jongeren op het gebied van literatuur, klassieke muziek, en beeldende kunst bevorderen;
  • Het (mede-) financieren van activiteiten op het gebied van natuur- en milieubescherming.

Actueel beleid

De Suzanne Hovinga Stichting houdt twee vergaderingen per jaar. Per vergadering is er per aandachtsgebied: cultuur, wetenschap, en natuur, een (beperkt) budget beschikbaar ter ondersteuning van de voorliggende subsidieaanvragen.
Jaarlijks worden de beschikbare bedragen van de drie aandachtsgebieden vermeld op de website.
Iedere drie jaar wordt het beleid geëvalueerd en zo nodig bijgesteld, waarvan akte in de bestuursverslagen.
Het beleggingsbeleid is vastgesteld in de statuten, volgens artikel 3 lid 6.

Winstoogmerk

De Suzanne Hovinga Stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.2.

Balans en staat van baten en lasten

Sinds 2012 wordt elke jaar het financiële verslag dan wel de staat van baten en lasten gepubliceerd op onze website onder de kop “Financiën” onder “Home”.

Wegens de coronacrisis heeft het bestuur besloten om gebruik te maken van de door de belastingdienst in 2020 eenmalig gegeven mogelijkheid tot verlenging van de termijn om de jaarcijfers over 2019 te publiceren. Conform deze regeling zullen de jaarcijfers over 2019 uiterlijk 1 november 2020 op onze website worden gepubliceerd.

Bestedingsbeleid

Het fonds besteedt het rendement op haar vermogen, conform haar doelstelling, op grond van de door het fonds geformuleerde en op haar website gepubliceerde criteria, aan door haar geselecteerde projecten. Een overzicht daarvan is opgenomen in de bestuursverslagen en in het jaarverslag.
Met ingang van 1 januari 2016 is een actueel overzicht van gehonoreerde projecten en bestedingen te raadplegen op de website, onder de drie aandachtsgebieden van het fonds onder de kop “toekenningen”.

Beschikking over het vermogen

Op grond van de statuten van het fonds en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen het fonds. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van het fonds als ware het eigen vermogen.

Bestuursmodel, samenstelling en de namen van de leden van het bestuur

De Suzanne Hovinga Stichting heeft een stichtingsbestuur, bestaande uit tenminste 3 personen, zoals omschreven in artikel 4 van de statuten.
Bestuursleden conform inschrijving Kamer van Koophandel per 01-01-2020 zijn :

De heer S.K. Dijkstra voorzitter met volledige volmacht
De heer S.J. den Hertog penningmeester; gezamenlijk bevoegd
Mevrouw E.H.J Krekels secretaris; gezamenlijk bevoegd
Mevrouw A.C. Foks   bestuurslid wetenschap; gezamenlijk bevoegd   
Mevrouw K.D. Denzer bestuurslid wetenschap; gezamenlijk bevoegd
De heer J. Arjaans bestuurslid natuur; gezamenlijk bevoegd
Mevrouw C.E.G. van der Velde bestuurslid cultuur; gezamenlijk bevoegd

Beloningsbeleid

Leden van het bestuur van de Suzanne Hovinga Stichting ontvangen geen beloning maar een onkostenvergoeding volgens artikel 5 lid 5 van de Statuten.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van het fonds

De Suzanne Hovinga Stichting geeft jaarlijks financiële steun aan meer dan 20 projecten. Een overzicht is te vinden onder de drie aandachtsgebieden – toekenningen, in de bestuursverslagen en in het jaarverslag. In de bestuursverslagen wordt onder meer ingegaan op de gedane- en toekomstige activiteiten van de stichting per aandachtsgebied.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
Ok